BURON

Landsbyen Buron ligger 25 km sør for Clermont-Ferrand i Auvergne i sentrale Frankrike. Her eier byggherren en gammel løe i stein fra slutten av 1800-tallet som han vil forvandle til et feriehus.
Løen ligger på et hjørne blant tett, relativt lav steinbebyggelse. Mot vest finnes det mulighet til panoramautsikt til Puy de Sancy, Sentralmassivets høyeste fjell. Mot øst kan man se Chateau de Buron fra 1370-tallet som sitter på en bergknaus i utkanten av landsbyen.

Et feriehus i Frankrike bør ha et attraktivt uteoppholdsareal der man for eksempel kan sitte en sommerkveld med et glass vin og se på solnedgangen.
I dag har huset et lite asfaltert uteareal mot nord som brukes til parkering. Selv om man har utsikt til slottet herfra er det ikke hensiktsmessig å lage dette om til oppholdsareal ettersom plassen har dårlige solforhold og man går glipp av den fantastiske vyen mot fjellene.
Istedenfor lages et tilbygg på toppen av eksisterende løe og et uterom plasseres to etasjer opp mot utsikten i vest. Den solfylte terrassen i tilbyggets hele bredde blir det viktigste elementet i prosjektet.
Et dobbelthøyt volum i husets midt knytter terrassen sammen med bygningens interiør over flere etasjer. Uterommet blir på den måten alltid tilstedeværende også inne i bygget.

I tillegg til en solfylt terrasse med panoramautsikt og et spennende innvendig rom så handler prosjektet Buron om materialitet.
Tilbygget er laget i rustent stål for å skille seg ut fra den originale steinfasaden, men også for å relatere i farge og matthet til teglsteinstakene på de omkringliggende bygningene. På den måten skiller seg tilbygget ut samtidig som det hører hjemme.
Rusten gir også tilbygget en form for patina som passer fint inn blant de gamle husene selv om formspråket tydelig forteller at addisjonen er ny.

Illustrasjonene er laget av arkitekt og 3d-tryllekunstner, Frédéric Bachmann.

The village Buron is located 25 km south of Clermont-Ferrand in Auvergne in the centre of France. The client owns an old stone barn from the late 18-hundereds here and wants to turn it into a holiday home.
The barn is situated on a corner in a relatively low but dens village structure. Towards the west there is a possibility for panoramic views of Puy de Sancy, the highest mountain in the Massif Central. Towards the east you can see the Chateau de Buron from the 1370’s, which is sitting on the top of a hill on the outskirts of the village.

A holiday house in France should have an attractive outdoor area where you for example can sit a summer’s eve with a glass of wine watching the sunset.
Today the site consists of the barn and a small piece of tarmac to the north, which is used for parking. Although this spot has views to the castle, it is not desirable to turn it into a garden or terrace since the sun conditions are bad and the fantastic view of the mountains is hidden.
By building an extension on top of the existing barn, an outdoor space can be created two floors up which secures views to the west. The sunny terrace, stretching the full length of the building, becomes the most important element of the project.
A double height space in the midst of the house connects the terrace with the building’s interior over several floors. The outdoor area is in this way constantly present inside the building.

In addition to a sunny terrace with panoramic views and an interesting interior space, the Buron project is about materiality.
The extension is made of rusted steel plates as a means to distinguish itself from the original house but at the same time relate in colour and texture to the brick slate roofs surrounding the building. This way, the new addition stands out as well as belongs in the neighbourhood. The rust gives the walls a form of patina that blends well with the old houses even if the architectural language clearly states that the addition is new.

The illustrations are made by architect and 3D-magician, Frédéric Bachmann.

b-vue-nordouest

b-tegninger