All posts filed under “Uncategorized

New Nordic Houses

NEW NORDIC HOUSES by Dominic Bradbury

En bok om arkitektur i Norden av Dominic Bradbury utgitt av det anerkjente forlaget Thames&Hudson i august 2019.

A book on architecture in the Nordic countries by Dominic Bradbury published by the renowned publishing company Thames&Hudson in August 2019.

La Biennale di Venezia – Biennale Architettura 2016

SLB-17

LA BIENNALE DI VENEZIA – BIENNALE ARCHITETTURA 2016

Mikado arkitektur sitt prosjekt Store Lauvøya – Bestemorstua stilles ut på den store internasjonale arkitekturbiennalen i Venezia mai-november 2016, som en del av utstillingen “In Therapy” i den nordiske paviljongen.
Nasjonalmuséet i Oslo skriver på sin hjemmeside: “Arkitekturbiennalen i Venezia er verdens viktigste arena for samtidsarkitektur, der inspirerende ideer og tanker fra nærmere 60 deltakende land presenteres.”

Det er en ære å få muligheten til å stille ut sammen med så mange flinke arkitekter i Sverre Fehns vakre paviljong, bygget for Veneziabiennalen i 1962.
Kurator David Basulto beskriver utstillingen “In Therapy” som “et springbrett for å skjønne de fremtidige utfordringene som arkitektur og det bygde miljøet kommer til å stå overfor. Målet er å vise frem prosjekter fra Finland, Norge og Sverige som har formet (eller som former) samfunnet og som har bistått (eller som bistår) i prosessen med å skjønne kommende kollektive utfordringer.”

Til tross for en aktiv regional politikk har Norge, som mange andre land, opplevd en sterk sentralisering. I dagens Skypesamfunn kan mange arbeide og bo hvor de vil, men velger likevel byen. Det er et spørsmål om livsstil.
Vi snakker om urbanisering som bærekraftig når det gjelder bruk av ressurser, men hva skjer med den forlatte landsbygden? Hva skjer med den eksisterende boligmassen?

Mikado arkitektur has been chosen to exhibit the project Store Lauvøya – Bestemorstua at the big international architecture biennale in Venice, Italy, as a part of the exhibition “In Therapy” in the Nordic pavilion 2016.
Nasjonalmuséet in Oslo writes on their web page: “The architecture biennale in Venezia is the most important arena for contemporary architecture in the world, where inspiring ideas and thoughts from about 60 participating countries are presented.”

It is an honor to have been given the opportunity to exhibit together with so many talented architects in the beautiful Sverre Fehn designed pavilion, built for the Venice biennale in 1962.
The curator David Basulto describes the exhibition “In Therapy” as “a springboard to understand the future challenges which architecture and the built environment will face. The aim will be to showcase projects from Finland, Norway and Sweden that have shaped (or are shaping) society and have aided (or are aiding) in the process of understanding collective upcoming challenges.”

Despite an active regional policy, Norway, like many other countries, has been experiencing a strong centralisation. In the age of Skype we can live and work anywhere but people still choose the city. It is a question about life style.
We talk about urbanisation as sustainable in terms of use of resources but what will become of an abandoned countryside? What about its’ residential architecture?

139A8306-

139A8150-

L1080485-

Nytt Rom nr 34

NYTT ROM nr 34

Case Studio er oppgitt som arkitekt for denne villaen i Gottskär, utenfor Göteborg, Sverige. CaseStudio tok over prosjektet i byggefasen og har vært ansvarlige for noen små endringer. I hovedsak er dog huset bygget slik som det ble tegnet av arkitekt Mika Meienberger, nå Mikado arkitektur. Se Villa Johansson.

CaseStudio has been named as the architect of this private house in Gottskär, outside Gothenburg, Sweden. CaseStudio took over the project during the construction phase and has been responsible for some minor changes. However, the finished house largely corresponds to the drawings by architect Mika Meienberger, now Mikado arkitektur. See Villa Johansson.


NYTT ROM Villa Johansson 03-

NYTT ROM Villa Johansson 04-

NYTT ROM Villa Johansson 05-

NYTT ROM Villa Johansson 06-