NORGES BOKPAVILJONG I FRANKFURT 2019

HEDERLIG OMTALE I ÅPEN PLAN OG DESIGNKONKURRANSE OM NORGES BOKPAVILJONG I FRANKFURT 2019.

Hva er en bok? Det er en stemme. Ett menneskes drøm formidlet med én og én bokstav som blir til ett og ett ord og én og én setning, til det historien er fortalt. Vi tar den med oss hjem. Historien, drømmen, stemmen. Vi hører, vi leser, vi gjør den til vår.

Hva er Norge? Det er ca 5,3 millioner stemmer. Det er vi som er Norge. Vi skriver ikke alle bøker, men våre ord teller. Det er demokratiet vårt.

I Norges litteraturpaviljong 2019 foreslår Mikado arkitektur å lage et bilde av Norge som synliggjør de mange delene, de mange stemmene som bygger opp landet vårt. Vi bruker kuber i tre og legger del til del, til det har blitt et norsk fjellandskap. Kubene er stemmer som forteller, piksler i et bilde av Norge, digitaliserte historier gjort fysisk.

Trepikslene representerer møtet mellom materialiteten i den tradisjonelle bokens trefiberbaserte papir og den nye digitaliserte formen. Tradisjon og fremtid i et. Norge. Her. Nå. Vi befinner oss akkurat der, mellom da og siden. Det er her vi lager våre egne historier.

Kublandskapet danner rammen for utstillingens bøker, men også for selve opplevelsen av paviljongen. Du kan oppdage gjemte kroker inne blant kubene, en hemmelig grotte eller en utsiktspunkt noen kuber opp. Kubene fungerer som sitteplasser, belysning og utstillingsflater i tillegg til å samlet gi et bilde av Norge.

Illustrasjonene er laget av arkitekt og 3D-tryllekunstner Frédéric Bachmann.

HONOURABLE MENTION IN OPEN PLAN AND DESIGN COMPETITION ABOUT THE NORWEGIAN BOOK PAVILION IN FRANKFURT 2019.

What is a book? It is a voice. One person’s dream conveyed using single letters forming single words and single sentences until the story is told. We take it home with us. The story, the dream, the voice. We hear, we read, we make it our own.

What is Norway? It is approximately 5,3 voices. We are Norway. We don’t all write books but our words count. That is our democracy.

In the Norwegian book pavilion 2019 Mikado arkitektur suggests to create an image of Norway that make visible the many pieces, the many voices that build up our country. We use cubes in wood and add piece to piece until it has become a Norwegian mountain landscape. The cubes are voices that tell, pixels in an image of Norway, digitalised stories made physical.

The wooden pixels represent the meeting between the materiality of the traditional book’s wood fibre based paper and the new digital form. Tradition and future in one. Norway. Here. Now. We are precisely there, between then and after. This is where we make our own stories.

The cube landscape creates the framework for the books in the exhibition but also for the experience of the pavilion itself. You can discover hidden corners among the cubes, a secret cave or a look out point a few cubes up. The cubes function as seats, lighting and exhibition surfaces in addition to giving a collected image of Norway.

The illustrations are made by architect and 3D-magician, Frédéric Bachmann.