SKÅDALSVEIEN 13

Skådalsveien 13 er et såkalt “eplehageprosjekt”. Det er et fortettingsprosjekt i et villastrøk på Oslos vestkant i hagen til et gammelt, verneverdig hus. Utnyttelsesgraden tilsa at man her kunne bygge 9 enheter sammenbygget i 3- og 2-mannsboliger.

Utfordringen var å lage en plan som ga nok lys og luft til alle boligene. Løsningen ble å skyve alle boligene helt ut i byggegrensen slik at de private hagene ble minst mulig. Dette muliggjorde et større felles tunrom i midten som ga nok lys til alle og i tillegg skapte et levende sosialt miljø for beboerne. Tunet er møteplassen for både barn og voksne og bidrar til et felleskap som andre typiske småhusprosjekter ikke har.

De nye bygningene knyttes sammen av spilevegger som danner mindre atrium mellom husene og samtidig begrenser og forsterker tunrommet. Det ene atriumet er et felles inngangsatrium for alle boligene og de andre to er mer private og deles av to enheter. Soneinndelingen av uteoppholdsarealene gir mer eller mindre private uterom der gaten er den minst private og den egne hagen den mest private.

Takformen på den nye bebyggelsen spiller på takformer i nærområdet og er med på å dele opp volumene og trekke ned skalaen.

Prosjektet er tegnet av Mika Meienberger i 2013, da ansatt i Alliance architecture studio og nå leder for Mikado arkitektur. Et stort takk til Alliance architecture studio  for at Mikado arkitektur får lov å ha prosjektet i portfolion sin.

© Fotografier: Arne Schram, Inviso

Skådalsveien 13 is what you could call a “soft densification project” built in the large garden of an old listed one family house in a small scale housing area in the western part of Oslo. The degree of utilisation made it possible to build 9 units built together in two and three family houses.

The challenge was to draw a plan that gave the houses enough light and air. The solution became to push all the houses all the way out to the edge of the permitted building zone on all sides, making the private gardens as small as possible.  This made it possible to create a bigger common space in the middle giving enough light to all the houses as well as generating a vivid social environment for the inhabitants.  The common space is the meeting place for both children and grown-ups and contributes to a community that other typical small-scale developments don’t have.

The new buildings are bound together by picket fence-like walls continuing the shape of the connecting roofs. These walls create smaller atriums between the houses at the same time as they limit and strengthen the perception of the bigger space in the middle. One of the atriums functions as a common entrance for the housing units while the other two are more private and are shared by two units only. The zoning of the outdoor areas create more or less private spaces where the street is the least private and your own garden is the most private.

The roof shape of the houses refers to roof shapes in the surrounding area and contributes to separating the units and scaling down the size of the project.

The project was drawn by Mika Meienberger in 2013, at the time employed by Alliance architecture studio and now leader of Mikado arkitektur. A big thank you to Alliance architecture studio for letting the project be part of Mikado arkitektur’s portfolio.

© Photos: Arne Schram, Inviso