SKOGVEIEN 17

Det er mange hensyn å ta når man tegner et tilbygg. Man må blant annet forholde seg til den eksisterende bygningen sin plan, konstruksjon, form og uttrykk. Man må også forholde seg til området rundt huset, selv om man ikke bygger noe helt nytt. Både landskapet og eventuelle bygninger i nærmiljøet har noe å si for hvordan man bygger til. Topografien var helt sentral i hvordan det ble valgt å bygge til i prosjektet Skogveien 17.

Skogveien 17 ligger i et etablert villastrøk med overveiende trebygninger i 1-2 etasjer med saltak. Den eksisterende eneboligen fra 1940-tallet ligger i det østre hjørnet av tomten. Terrenget skrår fra baksiden av huset i nord ned mot nabotomtene på andre siden Skogveien, syd for nummer 17.

Boligene på de lavere tomtene midt over veien er saltaksbygg i én etasje. I forhold til disse kunne et påbygg på eksisterende hus i Skogveien 17 fort bli oppfattet veldig høyt og ruvende. Løsningen ble et asymmetrisk saltaksvolum på toppen av det eksisterende bygget. Deler av taket mot gaten er skåret ut for å gi rom til en takterrasse. Takterrassens rekkverk danner en lavere gesims mot Skogveien samtidig som påbygget har høyere gesims og innvendige rom med god høyde på motsatt side av huset.

I midten av huset er det laget et dobbelthøyt rom, et innvendig atrium, som agerer som en mediator mellom etasjene. Atriumet sprer lys gjennom bygget og skaper kontakt mellom de forskjellige rommene både ute og inne. Det gir også et ekstra løft til en ellers noe lav 1.etasje.

Det eksisterende huset er tegnet om fra enebolig til generasjonsferiebolig og skal kunne huse tre familier samtidig. Fra trappen skal man kunne lukke av hver etasje. 1.etasjen er laget som hovedetasje der hele storfamilien skal kunne samles samtidig. Underetasjen og 2.etasjen skal kunne fungere som egne enheter der barn med barnebarn skal kunne trekke seg tilbake ved behov.

A lot of considerations have to be made when drawing an extension. Amongst other things one has to consider the plan, construction, shape and expression of the existing building. One also has to relate to the surrounding area, even if it’s not an entirely new house. Both the landscape and possible buildings in the vicinity are important when choosing how to extend a house. In the project Skogveien 17, the topography played a central role in the approach to the task at hand. 

Skogveien 17 is situated in a residential area with predominating wooden 1-2 story houses with gable roofs. The existing single-family house from the 1940’s is placed in the eastern corner of the site. The terrain slopes from behind the house in the north, down to the neighbouring sites on the opposite side of Skogveien, south of number 17. 

The houses on the lower sites across the road are single story houses with gable roofs. Next to those, an addition on top of Skogveien 17 could easily be perceived as very high and towering by comparison. The solution became an extension with an asymmetric gable roof on top of the existing house. Parts of the roof towards the street, is cut out to leave room for a roof terrace. The roof terrace, having the sky as its’ ceiling, allows the façade towards the street to be lower that on the opposite side.  

In the middle of the house an indoor atrium is created, acting as a mediator between the two top floors. The atrium spreads light throughout the building and connects the different spaces, both inside and outside. It also lifts the otherwise quite low ground floor. 

The existing house is transformed from a single-family house to a multigenerational holiday house and is intended to be able to house three families at the same time. One can close off each floor from the stairwell. The ground floor is intended as a main floor where the whole extended family can gather. The lower floor and the first floor are supposed to function as their own units where children and grandchildren can withdraw when needed.

Eksisterende hus.

Existing house.

 

Ombygget hus med nytt til- og påbygg.

Remodeled house with new extension.

 

Ny takterrasse.

New roof terrace.

 

Innvendig atrium i midten av huset.

Indoor atrium in the midle of the house.