STORE LAUVØYA – HOVEDHUSET

Mikado arkitektur har tegnet et nytt tilbygg på Store Lauvøya. Denne gangen til Hovedhuset. Huset skal fungere som gjestehus på øyen og tilbygget erstatter et eksisterende volum som ble lagt til på 1930-tallet.

Er et slektskap til originalhuset nødvendig når man lager et tilbygg? Hvis ja, hva er det som gjør at man oppfatter en likhet eller samhørighet? Hvor stor likhet må det være for at man skal oppfatte et slektskap? 
Er kontrasten kanskje like viktig som slektskapet? Kontrasten gir lesbarhet og tydelighet. Den fremhever kvalitetene til både originalbygg og nybygg.
Tilbygget til Hovedhuset går ut fra saltakshuset som form og motiv, men forvandler det til noe annet. I det ligger både likheten og ulikheten.
Også materialvalget og tilkoblingen gir på samme tid en samhørighet og en kontrast mellom de to.
Den utvendige formen på tilbygget svarer til de innvendige funksjonene og skaper i tillegg spennende romlige opplevelser. Den høye delen som kobles til taket på Hovedhuset inneholder en ny trapp opp til 2.etasjen og kjøkken/spisestue. Innenfor den lavere delen av tilbygget ligger soverom og bad.

Konseptet og formspråket kjennes igjen fra Mikado arkitektur sitt tilbygg til Bestemorstua, som ligger ca 30 m vest for Hovedhuset. Det føles riktig at byggene som tradisjonelt hørte sammen får fortsette å gjøre det også når det bygges nytt.

Illustrasjonen er laget av arkitekt og 3d-tryllekunstner, Frédéric Bachmann.

Mikado arkitektur has recently received the building permit for an extension to the Main Building on Store Lauvøya. The house is to function as a guesthouse on the island and the extension replaces an existing volume, which was added to the house in the 1930’s.

Is an affinity with the existing house necessary when designing an extension? If yes, what makes one recognise a likeness or affinity? How great a likeness does it have to be for one to perceive it as an affinity?
Is the contrast maybe just as important as the affinity? Contrast creates legibility and definition. It’s highlighting the qualities of both the original building and the addition.
The extension to the Main Building uses the gable roof building as a starting point for its shape and motifs but turns it into something different. Therein lies both the likeness and the difference.
Also the choice of material and the connection to the Main Building at the same time create an affinity and a contrast.
The extension’s exterior shape answers to its interior functions and in addition produces an interesting spatial experience. The tall part that connects to the roof of the Main Building contains a new staircase up to the second floor and a kitchen/dining room. Behind the lower part of the extension there’s a bedroom and a bathroom.

The concept and form language can be recognised in Mikado arkitektur’s extension of Bestemorstua just 30 m west of the Main Building. It feels right that the buildings that traditionally belonged together continue to do so even after new additions are made.

The illustration is made by architect and 3D-magician, Frédéric Bachmann.

 

SLH-TEGNINGER